1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları

Pazar, 17 Mart 2013 tarihinde yayınlandı.

 

Kuranıkerim’in temel amacı, insanları doğruya yönlendirmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Bu amaçla birtakım ilkeler belirlemiştir. İnançlar, ibadetler ve güzel ahlak şeklinde üç grupta inceleyeceğimiz bu ilkeler, İslam’ın da temellerini oluşturur.

İnanç esaslarına imanın şartları denir. İmanın 6 şartı vardır. Bunlar:

Allah’ın varlığına ve tek olduğuna inanmak
Meleklere inanmak
Kitaplara inanmak
Peygamberlere inanmak
Ahiret gününe inanmak
Kadere, iyilik ve kötülük olarak her şeyin yaratıcısının Allah olduğuna, öldükten sonra kıyamet günü yeniden dirilişe inanmaktır. Diğer inançlar buradaki altı inanca bağlı olarak ele alınır.

İbadetler, İslam’ın şartları olarak bilinir. İslam’ın 5 şartı vardır. Bunlar:

Kelime-i şehadet getirmek
Namaz kılmak
Oruç tutmak
Hacca gitmek
Zekat vermektir.

İbadetler bu beş şartla sınırlı değildir; ancak bunlar en önde gelenleridir.

Güzel ahlak ise insana yakışan, kişiye ve topluma yararlı olan, Allah katında övülen davranışlardır. Doğru konuşmak, affedici olmak, alçakgönüllü olmak gibi…

Burada anlatılan üç grup birbiriyle bağlantılıdır. Hepsinin ortak amacı insanı erdem sahibi, olgun bir kişi haline getirmek ve adalete dayanan, huzurlu bir toplum oluşturmaktır.

1.1. İnanç

 

İnanç (iman), Allah’ın Hz. Muhammed’e (s) bildirdiği öğretilerin tamamını kabul etmek ve onaylamak demektir. Bu öğretiler Kuranıkerim’de yer alır.

İmanın 6 esası vardır:

Allah’ın varlığına ve tek olduğuna inanmak
Meleklere inanmak
Kitaplara inanmak
Peygamberlere inanmak
Ahiret gününe inanmak
Kadere, iyilik ve kötülük olarak her şeyin yaratıcısının Allah olduğuna, öldükten sonra kıyamet günü yeniden dirilişe inanmaktır. Diğer inançlar buradaki altı inanca bağlı olarak ele alınır.

Allah'ın bildirdiği inançlara inanarak, boş ve batıl inançlardan korunmuş, treddüt ve kuruntulardan kurtulmuş oluruz.

Allah'a iman, kalbimizi güçlendirir; bize güven verir. Meleklere inanmak, bize iyiliği ve güzelliği sevdirir. Kitaplar yolumuzu aydınlatır. Ahiret, inanan insan için hiç bitmeyecek mutlu sondur.

Kader herşeyin planlı yaratılmış olduğuna inanmaktır; insana varlığın en büyük fotoğrafını gösterir. Kıyamette yeniden dirilmek, ölümün bir son olmadığınıbildirir ve sorumluluğu hatırlatır.

Bu inançlarla donanan insan, bu dünyada başı dik ve onurlu yaşar; davranışlarında hak ölçüsüne dikkat eder; ahirette de mesut ve bahtiyar olur.

Anlatım: Dr. Ali Kuzudişli

2. İbadet

 

İnsanı yaratan ve ona yüksek bir değer veren Yüce Allah, onu başıboş bırakmamış, dünya yaşamında ona çeşitli görevler vermiştir. Bu görevlerden birisi de insanın kendisini yaratan Yüce Allah’a karşı ibadet ve şükür duygusu içinde bulunmasıdır. Yüce Yaratıcının insanın yapacağı ibadetlere ihtiyacı yoktur. Emirlerini yerine getirmediğimiz, yasaklarından kaçınmadığımız zaman O herhangi bir zarar ve ziyana uğramaz. Yapacağımız ibadetler Allah’a olan şükür borcumuzu yerine getirmekten ibarettir. İbadetler, insanın ruhunu yükselten, insana insani özelliklerini kavratıp yaşatan davranışlardır. İbadetler, insanın Allah’ı arayış ve O’nunla ilişki kurma ihtiyacının bir göstergesidir.

Allah’ın bize sayısız iyilikleri ve nimetleri vardır. İnsanı hiç yoktan yaratıp, görecek göz, işitecek kulak, tutacak el, yürüyecek ayak, düşünecek akıl veren Allah’a şükretmesi, emrettiği ve hoşlandığı işleri yapması, yasaklarından kaçınması insan üzerine bir görevdir. Bizi yoktan yaratıp, bize yaşam veren, bütün evreni hizmetimize sunan, bizi üstün bir varlık yapan Yüce Allah’tır. Bize verilen küçük bir hediye ve yapılan iyilik karşısında teşekkür etmeyi ihmal etmeyiz. O halde bizi yaratan, çevremizi güzelliklerle süsleyen, sayısız nimetler ve güzel duygular veren Allah’a olan şükür borcumuzu yerine getirmeliyiz.

İnancımıza göre ibadet, inandığımız ilkelerin günlük yaşamda yerine getirilmesidir. Bu yolla kişi Yüce Allah’a başlılığını her an canlı tutma olanağı bulur. Böylece insan yücelir. Yüce Allah;

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” ( Zariyat 56) buyurmaktadır.

İbadet, inanan insanı Allah’a yaklaştıran en güzel araç, sıkıntılardan koruyan bir sığınaktır. Hayatta bunalıma düşen, ümitsizliğe kapılan insanlar ibadet ederek Allah’ın rahmetine ve huzura kavuşurlar. İnsan ibadet sayesinde, dünyanın maddi bağlarından kurtularak ruhen yükselir.

1.3. Ahlak

 

Ahlak, Arapça ‘hulk’ kelimesinin çoğuludur. Hulk kelimesi huy, yaratılış, seciye, adet, alışkanlık anlamlarına gelir. Terim olarak ise toplumu oluşturan bireylerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleridir. Aynı zamanda bu davranışların temelini araştıran bilgi dalına da ahlak denmektedir.

Ahlak, iyi ve kötüyü inceleyen, kaynağını da töre ve geleneklerden almayı amaç edinen bilim dalıdır. Ahlakın amacı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu kazandırmaktır. Ahlakın konusu insanın iyi ve kötü bütün davranışlarıdır. Yeryüzünde kültürsüz bir toplum olmadığı için, birlikte yaşayan insanlar bu tür değerlere sürekli muhtaçtırlar. Bu değerler toplumları ayakta tutan, ona ruh ve şekil veren değerlerdir.

İnsanlar düzeyleri ne olursa olsun toplum halinde yaşamak zorundadırlar. Çünkü doğal ihtiyaçlarını gidermek, ortak güvenliklerini sağlamak ve yaşamı daha anlamlı bir hale getirmek için işbirliği yapmaları gerekir. Bu işbirliğini sağlamak için, sosyal ilişki içerisine girerler. Bu ilişkilerin düzenli ve olumlu olması için bazı kurallara ihtiyaç vardır. Bu kuralları da insanlara din, ahlak ve hukuk sağlar. Hırsızlık yapmak dinde haram, ahlak bakımından kötü, hukuk bakımından da suç sayılır. Hem ahlak hem de dinin hedefi insan davranışlarını iyiye, güzele, doğru ve yararlı olana yönlendirmektir.

Bu, kaynağı büyük ölçüde din olan ahlakın toplum yaşamında oynadığı rolü göstermektedir. Dine dayanmayan ahlak anlayışlarının yaşaması zordur. Ahlakın en büyük dayanağı Allah’ın ahiret gününde insanları hesaba çekeceğine ve yaptıkları davranışlara göre ödül veya ceza vereceğine dair inançtır. Bu inancın manevi yaptırımları olmadan ahlaki ilkelerin işlemesi mümkün değildir. Dinî duyguların zayıfladığı yerde ahlakın da zayıfladığı görülmektedir. Maddî yaptırımlar insanları ahlaklı davranmaya zorlayamamaktadırlar. 
Her din, bir dünya görüşü yanında aynı zamanda bir ahlak anlayışı da getirmiştir. Büyük ilahi dinlerde bu açıkça görülmektedir. Bu dinlere inananların yaşantıları kendilerine özgü ahlak anlayışlarından etkilenerek şekillenmiştir. Çünkü hem dinler hem de ahlak anlayışları insanların neleri yapması ve nelerden de kaçınması gerektiğine ilişkin prensipler içerirler. İnsan, başkaları ile birlikte barış ve kardeşlik içinde yaşamayı ahlak ve dine önem vererek başarabilir.

İslam ahlakının temeli de İslam dinidir.İslamın iki önemli kaynağı olan Kur’anı Kerim ve Peygamberimizin sünneti islam ahlakının temelini oluşturur. Peygamberimizin hadislerinde “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” ve “sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır” buyurulmuştur.


Şu ayetler İslam’daki din-ahlak ilişkisini gösteren güzel örneklerdir;

“Doğrusu size Allah’tan bir nur ve apaçık bir Kitap gelmiştir. Allah, rızasını isteyenleri onunla mutluluk yollarına eriştirir ve onları izni ile karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Onları doğru yola iletir” (Maide 15-16)

“İşte bu Kur’an, indirdiğimiz feyz kaynağı bir kitaptır. Artık buna uyun ve kötülüklerden kaçının. Böylece esirgenmiş olursunuz.” (En'am 155)

Atatürk’ün de ahlak anlayışı ulusumuzun birlik ve beraberliğini sağlamlaştıracak ve geliştirecek doğrultudadır. O bir sözünde “Hiç bir ulus yoktur ki, ahlak temellerine dayanmadan yükselsin ” demiştir.

İnsan kişisel çıkarları ve bencilliği yüzünden, başkalarının haklarına saldırmaktan geri durmaz. Bu yüzden toplumsal yaşamın, düzenli bir şekilde sürmesi için, kişilerin aşırı arzu ve isteklerinin önüne geçecek, onu ölçülü ve dengeli bir duruma getirecek değerlere ihtiyaç vardır. Bu değerler ile insanın suç işlemesinin önüne geçilir ve iyiye yönlendirilir. Sonuç olarak din ve ahlak, insanlar arasında paylaşılan ortak değerleri artıran yararlı ve birleştirici unsurlardır. Çünkü her ikisinin de ortak amacı insanlara iki dünya mutluluğu sağlamaktır.

Anlatım: Dr. Mustafa Akman

1.4. Kıssalar

 

Kıssa, hikaye demektir. Kur’an kıssaları denildiğinde, Kur’an’da anlatılan geçmiş toplumlarla ilgili ibret ve öğüt veren hikayeler anlaşılır.

Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek, onlara güzel huy ve ahlak kazandırmak için, öğütlerini değişik biçimlerde anlatmıştır. Kuranıkerim’deki kıssalar, onun öğütlerini daha ilgi çekici hale getirmiştir.

Kur’an’daki kıssaların bir bölümü peygamberlerin başında geçen olayların hikayesidir. Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve diğer peygamberlerin Allah’ın dinini yaymak uğruna başlarına gelen ilginç olaylar, güzel bir dille ve öğüt veren bir tarzda anlatılır. Kıssaların geri kalanından bir bölümü peygamber olmayan bazı şahıslar hakkında bir bölümü de geçmişte yaşamış toplumlar hakkındadır.

Kur’an’da en uzun ve en çok dikkat çeken kıssası Hz. Yusuf’un kıssasıdır. Bu kıssaya girişte şöyle buyurulur:

“(Ey Muhammed!) Biz, sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan önce (bu haberleri) bilmeyen kimselerdendin.” (Yusuf, 3)

Kuranıkerim, insanlara doğruya ve güzele yönlendirmek amacıyla gönderilmiştir. Kur’an bu amacını gerçekleştirirken çeşitli yöntemlerden yararlanır. Onun kullandığı metotlardan biri de, tarihte yaşanmış olaylardan bölümler anlatmak ve böylece insanların ibret almasını sağlamaktır.

Kur’an’da birçok peygamberin başından geçen, ders alınması gereken olaylara yer verilir. Hz.Adem’in yaşadıklarından iyi niyeti, hatalardan dönmeyi öğreniriz. Hz. İbrahim’in yaşadıklarından aklımızı kullanmayı, doğruyu aramayı, Allah’a inanmayı ve ona gönülden bağlanmayı öğreniriz. Yusuf Peygamber’den haramlardan uzak durmayı, en zor şartlarda bile haktan ayrılmamayı öğreniriz. Hz. Eyüp hakkında Kur’an’da anlatılanlar bize sabırlı olmayı, hastalıklar ve belalar karşısında pes etmemeyi öğretir.

Hz. Musa, köleleşmiş ve maddi – manevi yönden tamamen tükenmiş bir toplumu, tevhit dini etrafında yeniden dirilterek büyük bir millet yapmıştır. Hz. Süleyman’a, gelmiş geçmiş hiç kimseye verilmeyen büyük bir servet ve saltanat verilmiş ama o, bunlarla şımarmamış, Allah’a olan kulluğunu unutmamıştır.

Kur’an’da anlatılan her bir kıssada insanların çıkaracağı yüzlerce öğüt bulunmaktadır.

Anlatım: Y.Doç.Dr. Ali KUZUDİŞLİ 

1.4.1. Sabır Örneği Hz. Eyüp

Hz. Eyüp (Eyyup/Eyyûb) yaşamın en güzel ve en zorlu yönlerini birlikte yaşamış, her durumda Allah'a olan bağlılığını ve güvenini kaybetmemiş biridir. Hz. Eyüp, sabrıyla ünlüdür. Refah içinde geçen bir sürecin arkasından, parasını, sağlığını ve dostlarını kaybeden Eyüp Peygamber, her şeye rağmen inancını korumuş, sabır ve duayla Allah'tan yardım dilemiş, uzun ve çileli imtihanının sonunda eski sağlığına ve zenginliğine yeniden kavuşmuştur.

Hz. Eyüp kıssası bize, bolluk içindeyken, elimizdekileri Allah rızası için diğer insanlarla paylaşmamızı, kibirli bir şekilde kendimizi diğer insanlardan üstün görmemeyi, servetin gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmamayı hatırlatır. Aynı şekilde bu kıssa, zorluklar içine düştüğümüzde, ümitsizliğe düşmemeyi, inançlarımızı kaybetmemeyi, sabırla, dirençle, çabayla ve duayla dayanmayı öğütlemektedir.

 

 

Yorumlar   

 
#141 1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konularıproextender gives 26-10-2014 10:23
What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable experience
about unexpected feelings.
Alıntı
 
 
#140 1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı KonularıUSA Local 25-10-2014 16:52
I am really enjoying the theme/design of your website.
Do you ever run into any browser compatibility issues?
A few of my blog readers have complained about my website not
operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any advice to help fix this problem? - Post Free Classifieds Ads - UsaBestAds.com
Alıntı
 
 
#139 1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konularıpinterest 24-10-2014 10:45
In fact social networks have revolutionized our lives by incorporating all the
basic elements of a person's social life in one place.
If you like something from other people's board you can "re-pin" it to your own.
It does mean figuring out where your target audience is engaging (social
networking sites) and developing a strategy for how you're going to reach them.My weblog - pinterest: http://pinterest.com
Alıntı
 
 
#138 1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı KonularıFree Classifieds 21-10-2014 00:10
Hello, yeah this paragraph is actually fastidious and I have learned
lot of things from it concerning blogging. thanks. - Post Free Classifieds
Ads - UsaBestAds.com
Alıntı
 
 
#137 1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konularıproextender device 20-10-2014 11:32
Hi, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that's truly excellent, keep up writing.
Alıntı
 
 
#136 1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı KonularıFree Classified Ads 17-10-2014 19:23
I every time used to read article in news papers
but now as I am a user of internet so from now I am using
net for articles, thanks to web. - Post Free Classifieds Ads - UsaBestAds.com
Alıntı
 
 
#135 1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konularıpenile extenders 16-10-2014 08:18
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of
the website is also very good.
Alıntı
 
 
#134 1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konularımy website 16-10-2014 03:44
My good cause was denied, although I wasn't able to afford to call home on the quantity of TANF I was receiving yet
still participate my website: http://www.kwonloospice38.com if you are able to relate to any of such scenarios,
then you definitely likely are aware that fast loans are
extremely important to be afloat.
Alıntı
 
 
#133 1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konularıpro extender manual 15-10-2014 08:44
This post is priceless. Where can I find out more?
Alıntı
 
 
#132 1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konularıbuy proextender 14-10-2014 08:34
Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Extremely helpful information particularly the last part :
) I care for such info much. I was looking for this certain info for a long time.

Thank you and best of luck.
Alıntı
 

Yorum ekle


Sevgili Peygamberimiz

10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
20
21
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8
80
81
82
9

Bir Ayet

ankebut41
ankebut57
araf 187
araf179
araf36
enbiya 35
enfal 73
hicr99
ihlas
maide51
maide86
mddesir42-43
namaz2
tahiyyat

İrayerbaa Resimler

1
10
11
12
14
21 subat
21subat
3
9
dsc06401
dsc06405
feryat
iray
iray1
iray10
iray11
iray114
iray12
iray13
iray14
iray15
iray16
iray17
iray18
iray19
iray2
iray20
iray21
iray22
iray24
iray25
iray26
iray27
iray28
iray29
iray3
iray30
iray31
iray33
iray34
iray35
iray36
iray37
iray38
iray39
iray4
iray40
iray41
iray42
iray43
iray44
iray45
iray46
iray47
iray48
iray49
iray5
iray50
iray51
iray52
iray53
iray54
iray55
iray57
iray58
iray6
iray60
iray61
iray62
iray63
iray64
iray66
iray67
iray68
iray69
iray70
iray71
iray72
iray9
kafayiyiyorum
necip
oray (276)
oray 77
ray63